Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31342
Nhan đề: Khảo sát sự phân cực tuyến tính của bức xạ sóng điện từ (30 MHz - 80 MHz) phát ra từ cơn mưa hạt vật chất
Tác giả: Trịnh, Thị Ngọc Gia
Lê, Huỳnh Đức
Từ khoá: Sư phạm vật lý
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Luận văn gồm ba chương: Chương 1: cơ sở lý thuyết về cơn mưa hạt vật chất. Chương 2: bức xạ điện từ phát ra từ cơn mưa hạt vật chất. Chương 3: khảo sát sự phân cực của bức xạ điện từ (30 – 80 mhz) phát ra từ cơn mưa hạt bằng mô phỏng mgmr3d và kết quả mô phỏng
Mô tả: 56 tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31342
Bộ sưu tập: Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.8 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.