Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31342
Title: Khảo sát sự phân cực tuyến tính của bức xạ sóng điện từ (30 MHz - 80 MHz) phát ra từ cơn mưa hạt vật chất
Authors: Trịnh, Thị Ngọc Gia
Lê, Huỳnh Đức
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn gồm ba chương: Chương 1: cơ sở lý thuyết về cơn mưa hạt vật chất. Chương 2: bức xạ điện từ phát ra từ cơn mưa hạt vật chất. Chương 3: khảo sát sự phân cực của bức xạ điện từ (30 – 80 mhz) phát ra từ cơn mưa hạt bằng mô phỏng mgmr3d và kết quả mô phỏng
Description: 56 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31342
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.8 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.