Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31347
Title: Ảnh hưởng của tốc độ nung và nhiệt độ lên cấu trúc vật liệu Penta-Graphene
Authors: Đặng, Minh Triết
Lê, Hữu Nghĩa
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Khảo sát chi tiết quá trình chuyển pha của vật liệu hai chiều penta - graphene ở các tốc độ nung khác nhau. Khảo sát sự ảnh hưởng của cấu trúc vật liệu khi bị nung nóng dẫn đến lên sự thay đổi các thông số nhiệt động này.
Description: 69 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31347
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
10.44 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.