Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31359
Title: Mô phỏng nghiên cứu vật liệu hấp thụ hoàn toàn
Authors: Trần, Thanh Hải
Nguyễn, Nhựt Khang
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phần nội dung gồm 3 chương: + Chương I: Tổng quan về giả vật liệu hấp thụ. + Chương II: Lý thuyết siêu cao tần và các đường truyền sóng. + Chương III: Thiết kế mô phỏng vật liệu hấp thụ hoàn toàn.
Description: 59 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31359
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.57 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.