Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31359
Nhan đề: Mô phỏng nghiên cứu vật liệu hấp thụ hoàn toàn
Tác giả: Trần, Thanh Hải
Nguyễn, Nhựt Khang
Từ khoá: Sư phạm vật lý
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phần nội dung gồm 3 chương: + Chương I: Tổng quan về giả vật liệu hấp thụ. + Chương II: Lý thuyết siêu cao tần và các đường truyền sóng. + Chương III: Thiết kế mô phỏng vật liệu hấp thụ hoàn toàn.
Mô tả: 59 tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31359
Bộ sưu tập: Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.57 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.