Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31375
Title: Nghiên cứu độc tính cấp của Oxy già H2 O2 lên tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)
Authors: Phạm, Minh Đức
Trương, Minh Thiện
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Oxy già là hóa chất xử lí nước được sử dụng rộng rãi trong nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, nếu sử dụng không hợp lí sẽ gây lãng phí và nguy hiểm đến sức khỏe tôm cá. Nghiên cứu được tiến hành để xác định LC50-96 giờ của oxy già 35% lên tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) theo phương pháp nước tĩnh, không thay nước. Tôm thẻ chân trắng có trọng lượng 1,39±0,03g được tiếp xúc với oxy già 35% trong vòng 96 giờ với các nồng độ 0; 32 (12,5);63 (25); 126 (50); 253 (100); 506 (200) và 1011 (400) µL H2O2 35%/L (ppm H2O2/L). Kết quả thu được LC50-96 giờ của oxy già 35% đối với tôm thẻ chân trắng là 164,3 µL/L (57,5 ppm). Thí nghiệm tăng hàm lượng oxy hòa tan trong nước của oxy già 35% cho thấy chỉ sau 15 phút nồng độ oxy hòa tan trong nước đã thay đổi. Nồng độ oxy hòa tan tăng cao nhất sau 8 giờ và bắt đầu giảm sau 12 giờ.
Description: 15tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31375
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
771.32 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.