Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31380
Title: Khả năng ức chế vi nấm Achlya gây bệnh trên cá lóc (Channa striata) của một số chất chiết thảo dược
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng
Đinh, Thị Bích Trâm
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được thực hiện từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 2 năm 2020. Tổng cộng có 229 mẫu cá tra giai đoạn nuôi thịt được thu trong 9 ao tại tỉnh Cần Thơ. Trong đó, tổng số mẫu cá giống thu đầu chu kỳ nuôi là 119 mẫu, mẫu cá thịt thu giữa chu kỳ nuôi là 78 mẫu. Ngoài ra, mẫu cá được thu đột xuất khi có bệnh xảy ra trong giai đoạn nuôi thịt là 10 mẫu. Kết quả phân tích có 12 giống ký sinh trùng ký sinh là Trichodina, Bào nang Myxozoa, Ichthyonyctus Apiosoma Protoopalina, Balantidium, Ceratomyxa, Dactylogyrus, Bucephalopsis, Giun tròn, Sán dây, Ấu trùng Metacercaria. Ở giai đoạn cá giống có 9 giống ký sinh trùng, tỉ lệ nhiễm cao nhất là protoopalina tỉ lệ nhiễm là (75,6%) và thấp nhất là Ấu trùng Metacercaria (0,84%) với cường độ nhiễm 1 trùng/lame. Đối với, cá ở giữa chu kỳ cũng có 12 giống ký sinh trùng, có tỉ lệ nhiễm cao nhất là Bào nang Myxozoa (97,87 %; 1-41 trùng/lame) và thấp nhất là giun tròn (1,28%; 1 trùng/lame).
Description: 16tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31380
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.