Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31395
Title: Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
Authors: Bế, Hồng Cúc
Keywords: Đào tạo nghề
Giải quyết
Lao động nông thôn
Đại Từ
Thái Nguyên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 567 .- Tr.100-102
Abstract: Trong 10 năm huyện Đại Từ thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) và xây dựng nông thôn mới, đồng thời gắn dạy nghề với giải quyết việc làm, nhiều người đã có việc làm ổn định. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn bộc lộ những hạn chế trong công tác tổ chức, triển khai thực hiện đào tạo nghề cho LĐNT. Trên cơ sở phân tích thực trạng công tác đào tạo nghề cho LĐNT trên địa bàn huyện Đại Từ giai đoạn 2010-2019, bài viết sẽ tập trung làm nổi bật các thành tựu, hạn chế, chỉ rõ các nguyên nhân và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm cho LĐNT thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31395
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.