Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31407
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của rèn tự do và xử lý nhiệt đến tổ chức cơ tính của phôi Molipden chế tạo từ phương pháp luyện kim bột
Authors: Nguyễn, Tuấn Anh
Sái, Mạnh Thắng
Keywords: Rèn molipden
Luyện kim bột
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 05 .- Tr.91-97
Abstract: Bài báo trình bày vấn đề nghiên cứu về ảnh hưởng của quá trình rèn tự do và xử lý nhiệt đến sự thay đổi tổ chức và cơ tính của phôi Molipden, chế tạo từ phương pháp luyện kim bột. Kết quả thu được phôi có khối lượng riêng, độ cứng và tổ chức có thể được sử dụng để chế tạo các chi tiết làm việc ở nhiệt độ cao như: Loa phụt của các tên lửa nhiên liệu rắn cỡ nhỏ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31407
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.86 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.