Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3142
Title: Quản lí ngành công nghiệp khai thác khoáng sản theo hướng bền vững
Authors: Nguyễn, Ngọc Khánh
Keywords: Khoáng sản
Công nghiệp khai thác
Phát triển bền vững
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 5 .- Tr.36-37
Abstract: Những năm qua công tác quản lý và khai thác khoáng sản có những chuyển biến rõ nét, tình trạng cấp phép tràn lan cơ bản được khắc phục ngành công nghiệp chế biến khoáng sản chuyển dần từ phát triển theo bề rộng sang phát triển theo chiều sâu. Hoạt động KTKS đã tạo công ăn việc làm cho hàng chục người dân lao động đóng góp quan trọng cho nguồn NSNN. Tuy nhiên, hiện nay cũng đòi hỏi cần nhanh chóng xây dựng các cơ chế quản lý, bảo vệ, khai thác, và sử dụng khoáng sản hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3142
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.35 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.