Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31420
Title: Phân bổ dung sai dựa trên phương diện vòng đời sản phẩm
Authors: Kiều, Xuâng Viễn
Keywords: Phân bố dung sai
Vòng đời sân phẩm (PLM)
Máy tính hỗ trợ phân tích kỹ thuật (CAE)
Vòng đời kỹ thuật (LCE)
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 05 .- Tr.120-126
Abstract: Trong thực tế các chi tiết gia công không đạt được độ chính xác như kích thước danh nghĩa, sai lệch đó gọi là dung sai. Hiện nay, có rất nhiều phương pháp phân bổ dung sai được phát triển và sự phân bổ được xem xét trong các giai đoạn khác nhau của vòng đời sản phẩm khi xác định đúng sai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31420
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.51 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.