Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31421
Title: ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI LÊN SINH KẾ CỦA NGƯỜI CHĂN NUÔI TẠI HUYỆN LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG.
Authors: TRẦN, THANH DŨNG
LÊ, MINH KHOA
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Ảnh hưởng của dịch tả heo Châu Phi lên sinh kế của người chăn nuôi tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang” được thực hiên nhằm: (1) Đánh giá thực trạng chăn nuôi heo của nông hộ; (2) Phân tích ảnh hưởng của dịch tả heo Châu Phi đối với nông hộ; (3) Đề xuất các giải pháp phát triển sinh kế cho nông hộ bị ảnh hưởng bởi dịch tả heo Châu Phi. Đề tài khảo sát theo phương pháp phân tầng với 60 nông hộ tại xã Xà Phiên và xã Lương Tâm của huyện Long Mỹ được sử dụng phương pháp thống kê mô tả bao gồm T-test (so sánh trung bình hai tổng thể), Crosstab (mô tả các số liệu định tính từ 2 nhóm nông hộ). Đề tài sử dụng mô hình hồi quy Binary Logistic để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự duy trì chăn nuôi heo. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Thực trạng chăn nuôi heo của nông hộ nông hộ có kinh nghiệm hơn 10 năm, tập huấn chiếm 15% ở nông hộ heo bị ảnh hưởng, quy mô chăn nuôi heo trung bình 37 con/hộ, diện tích chuồng cao nhất là 400 m2 và nhỏ nhất là 6 m2. Dịch tả heo Châu Phi đã gây ra nhiều thiệt hại cho các nông hộ chăn nuôi có đến 58,3% nông hộ bị ảnh hưởng như: lỗ vốn, mất trắng đàn heo, không thể tái đàn; giá heo giảm mạnh từ 48 ngàn/kg ở tháng 04 xuống còn 25 ngàn/kg vào tháng 08 năm 2019… Kết quả phân tích mô hình hồi quy Binary Logistic cho thấy có ba yếu tố ảnh hưởng đến quyết định duy trì chăn nuôi heo của các nông hộ tại huyện Long Mỹ, gồm có: quy mô đàn heo, thời gian và thu nhập. Giải pháp phát triển sinh kế cho nông hộ chăn nuôi: Đối với nông hộ duy trì chăn nuôi heo tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh, nắm bắt thông tin dịch bệnh thường xuyên và kết hợp với các cán bộ thú y để được hỗ trợ. Đối với nông hộ chuyển đổi mô hình sinh kế thì nên tham gia các lớp tập huấn về ngành mới, nhà nước cũng có một số biện pháp nhằm hỗ trợ người dân chăn nuôi heo bị ảnh hưởng bởi dịch tả heo Châu Phi như là: vốn và giới thiệu giống cho nông hộ tham gia mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học hay chăn nuôi vịt thịt.
Description: 55tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31421
ISSN: B1601233
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.51 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.