Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31430
Title: Mối quan hệ giữa đồng vốn bên ngoài và hành vi đầu tư của doanh nghiệp dưới sự tác động của chính sách tiền tệ tại Việt Nam
Authors: Lại, Trung Thành
Nguyễn, Quang Bình
Keywords: Chính sách tiền tệ
Hoạt động đầu tư
Kênh tín dụng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 05 .- Tr.46-67
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm kiểm định tác động của đồng vốn bên ngoài đến hoạt động đầu tư của 625 doanh nghiệp phi tài chính được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoanh 2000 – 2016. Kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp được tài trợ chủ yếu bằng nguồn vốn nội bộ. Ngoài ra, nghiên cứu còn xem xét tác động của chính sách tiền tệ đến mối quan hệ giữa nguồn vốn bên ngoài và hoạt động đầu tư của doanh nghiệp. Kết quả cho thấy kênh tín dụng của chính sách tiền tệ dường như không phát huy hiệu quả khi chưa thể trở thành nguồn tài trợ chính cho hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp. Điều này xuất phát từ sự phát triển chưa hoàn thiện của thị trường tài chính cũng như hệ thống ngân hàng và nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31430
ISSN: 2615-9104
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
10.78 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.94.86


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.