Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31443
Title: Các nguyên tắc tư duy về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay
Authors: Phạm, Văn Hoàng
Keywords: Nguyên tắc
Tư duy
Thể chế
Đổi mới nhận thức, lý luận
Xã hội Chủ nghĩa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 567 .- Tr.113-114
Abstract: Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII xác định: Việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được xem là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Từ Đại hội VI, Đảng, Nhà nước đã chú trọng nghiên cứu, đổi mới nhận thức, lý luận, có nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; luôn coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp đổi mới phát triển đất nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31443
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
810.58 kBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.