Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31446
Title: Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn về phương pháp dạy học
Authors: Lương, Anh Hùng
Nguyễn, Huy Thông
Keywords: Chủ tịch
Hồ Chí Minh
Phương pháp
Dạy học
Tính khoa học
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 567 .- Tr.117-118
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta, người Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn của nhân loại, đồng thời là nhà giáo dục kiệt xuất của thời đại chúng ta. Những tư tưởng về phương pháp dạy học của Người để lại cho chúng ta đến nay vẫn còn nguyên giá trị, vẫn sáng mãi tính khoa học và cách mạng sâu sắc. Những quan điểm đó vẫn mang tính thời sự cho tiến trình đổi mới của các trường học trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31446
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
831.59 kBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.