Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31447
Title: Dự báo sản lượng thủy sản Việt Nam bằng hàm xu thế
Authors: Nguyễn, Văn Điệp
Keywords: Dự báo
Sản lượng
Thủy sản
Việt Nam
Hàm xu thế
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 567 .- Tr.119-120
Abstract: Bài báo sử dụng các mô hình khác nhau của hàm xu thế để dự báo sản lượng thủy sản của Việt Nam dựa trên các số liệu của quá khứ. Sử dụng các tiêu chuẩn của thống kê trong lựa chọn mô hình để tìm mô hình thích hợp nhất, từ đó tiến hành dự báo sản lượng thủy sản cho 5 năm tiếp theo bằng mô hình này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31447
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
660.29 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.