Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31448
Nhan đề: Chuyển biến về nhận thức đối với kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: Ngô, Thị Hường
Từ khoá: Chuyển biến
Nhận thức
Kinh tế tư nhân
Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 567 .- Tr.121-122,112
Tóm tắt: Trong thời kỳ đổi mới đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhất quán quan điểm phát triển kinh tế tư nhân trong chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần. Quan điểm đó được thể hiện xuyên suốt từ văn kiện Đại hội lần thứ VI đến văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII. Đặc biệt, tại văn kiện Đại hội XII, Đảng ta xác định “kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế”. Quan điểm này không chỉ thể hiện sự ghi nhận đúng vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân trong cơ cấu kinh tế nước ta hiện nay, mà còn khuyến khích mạnh mẽ kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31448
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.