Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31459
Title: Nghiên cứu một số điều kiện nuôi tăng sinh vi khuẩn Streptomyces spp cho ứng dụng thực nghiệm
Authors: Phạm, Thị Tuyết Ngân
Huỳnh, Trường Giang
Nguyễn, Thị Trúc Nhi
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được thực hiện với mục tiêu tối ưu các điều kiện nuôi cấy để cải thiện tốc độ tăng trưởng của các chủng Streptomyces spp. tiềm năng trong điều kiện in vitro. Các điều kiện hóa lý như nhiệt độ, pH, độ mặn, các nguồn C và nguồn N được thực hiện trên 3 chủng vi khuẩn Streptomyces spp. TV1.4, CM2.4 và DH3.4 trong môi trường m-ISP2 C. Sau đó, nguồn C và N phù hợp đươc chọn để xác định nồng độ tối ưu cho sự phát triển của các chủng vi khuẩn nghiên cứu. Thí nghiệm được bố trí trong ống nghiệm chứa môi trường m-ISP2 tương ứng cho từng nghiệm thức và mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Tốc độ tăng trưởng của vi khuẩn được đánh giá thông qua giá trị hấp thụ quang OD ở bước sóng 600 nm. Kết quả cho thấy cả 3 chủng vi khuẩn streptomyces gồm TV1.4, CM2.4 và DH3.4 được nuôi cấy trong môi trường m-ISP2 có khả năng tăng sinh tốt trong khoảng điều kiện pH từ 7-8, nhiệt độ từ 30-40℃ (đối với chủng TV1.4 tốt nhất là 30℃), độ mặn từ 0-20‰, Starch được coi là nguồn C tốt nhất với nồng độ 1-2% và nguồn N tốt nhất là Peptone với nồng độ 1-2% trong khi đó với TV1.4 phát triển tốt nhất với nguồn Tryptone ở nồng độ 2%.
Description: 17tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31459
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
733.91 kBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.