Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31459
Nhan đề: Nghiên cứu một số điều kiện nuôi tăng sinh vi khuẩn Streptomyces spp cho ứng dụng thực nghiệm
Tác giả: Phạm, Thị Tuyết Ngân
Huỳnh, Trường Giang
Nguyễn, Thị Trúc Nhi
Từ khoá: Bệnh học thủy sản
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài được thực hiện với mục tiêu tối ưu các điều kiện nuôi cấy để cải thiện tốc độ tăng trưởng của các chủng Streptomyces spp. tiềm năng trong điều kiện in vitro. Các điều kiện hóa lý như nhiệt độ, pH, độ mặn, các nguồn C và nguồn N được thực hiện trên 3 chủng vi khuẩn Streptomyces spp. TV1.4, CM2.4 và DH3.4 trong môi trường m-ISP2 C. Sau đó, nguồn C và N phù hợp đươc chọn để xác định nồng độ tối ưu cho sự phát triển của các chủng vi khuẩn nghiên cứu. Thí nghiệm được bố trí trong ống nghiệm chứa môi trường m-ISP2 tương ứng cho từng nghiệm thức và mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Tốc độ tăng trưởng của vi khuẩn được đánh giá thông qua giá trị hấp thụ quang OD ở bước sóng 600 nm. Kết quả cho thấy cả 3 chủng vi khuẩn streptomyces gồm TV1.4, CM2.4 và DH3.4 được nuôi cấy trong môi trường m-ISP2 có khả năng tăng sinh tốt trong khoảng điều kiện pH từ 7-8, nhiệt độ từ 30-40℃ (đối với chủng TV1.4 tốt nhất là 30℃), độ mặn từ 0-20‰, Starch được coi là nguồn C tốt nhất với nồng độ 1-2% và nguồn N tốt nhất là Peptone với nồng độ 1-2% trong khi đó với TV1.4 phát triển tốt nhất với nguồn Tryptone ở nồng độ 2%.
Mô tả: 17tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31459
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
733.91 kBAdobe PDF
Your IP: 54.211.101.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.