Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31462
Title: PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN THEO LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM ĐỐI CHIẾU VỚI CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ
Authors: ĐOÀN, NGUYỄN PHÚ CƯỜNG
ĐẶNG, THỊ OANH B1602191
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2020
Abstract: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn bao gồm 3 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận về hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Chương 2. Thực trạng pháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Chương 3. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật, thực hiện pháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.
Description: 48 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31462
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.