Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31464
Title: Thử nghiệm phòng bệnh hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) bằng hỗn hợp thảo dược
Authors: Đặng, Thị Hoàng Oanh
Bùi, Văn Thành
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thí nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả của hỗn hợp thảo dược để phòng bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND) trên tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei). Tôm được cảm nhiễm bằng cách ngâm vi khuẩn. Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiêm gồm 6 nghiệm thức lập lại 3 lần. Các nghiệm thức NT1, NT2, NT3 không cảm nhiễm cho ăn thức có bổ sung hỗn hợp thảo dược lần lượt là: 0, 2, 5 g/kg (liên tục 4 tuần) và các nghiệm thức NT4, NT5, NT6 cảm nhiễm cho ăn thức có bổ sung hổn hợp thảo dược lần lượt là: 0, 2, 5 g/kg. Kết quả cho thấy NT4 có tỉ lệ chết cao nhất (53,3%) và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức NT5 (46,7%), NT6 (43,3%). Tỉ lệ tôm chết ở nghiệm thức NT4 khác biệt có ý nghĩa so với nghiệm thức NT5 và nghiệm thức NT6 (P<0,05).
Description: 10tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31464
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.