Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31474
Title: Thành phần giống loài nội ký sinh trùng trên ếch (Hoplobatrachus rugulosus) giai đoạn thương phẩm
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng
Mai, Thị Thùy Trang
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được thực hiện nhằm xác định thành phần loài nội ký sinh trùng trên ếch đồng Hoplobatrachus rugulosus và ếch nuôi Rana rugulosa giai đoạn thương phẩm. Tổng cộng có 40 mẫu ếch đồng thu tại Cần Thơ và 42 mẫu ếch nuôi thu tại Đồng Tháp từ tháng 2-6/2020. Mẫu ếch sẽ được soi tươi và nhuộm màu để kiểm tra ký sinh trùng. Kết quả cho thấy có 12 giống loài ký sinh trùng trên ếch đồng và 7 giống trên ếch nuôi, bao gồm: Balantidium coli, Balantidium elongatum, Balantidium entozoom, Balantidium honghuensis, Cepedea longa, Cepedea magna, Choledocytus elegans, Colpidium, Diplodicus japonicas, Echinostoma, Loxogenes liberum, Opalina natalensis, Opalina ranarum, Pleurogenoides medians, Rhabiditis, Zelleriella binucleata. Trong nhóm trùng lông, loài Opalina natalensis có tỉ lệ nhiễm cao nhất (67,5%) với cường độ nhiễm ++ trùng/thị trường 10X. Trong nhóm giun sán, loài Choledocystus elegans có tỉ lệ nhiễm cao nhất (57,5%) với cường độ nhiễm 1-36 trùng/ruột.
Description: 19tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31474
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
885.87 kBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.