Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31498
Title: Đánh giá sự hài lòng của khách du lịch nội địa đối với hoạt động giao lưu Văn Hoá Cồng Chiêng Tây Nguyên tại TP. Đà Lạt, Lâm Đồng.
Authors: Lê, Thị Tố Quyên
Võ, Kỳ Trân
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá sự hài lòng của khách du lịch nội địa đối với hoạt động giao lưu Văn Hoá Cồng Chiêng Tây Nguyên tại TP Đà Lạt, Lâm Đồng, từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao sự hài lòng của du khách đối với các hoạt động giao lưu văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên tại Đà Lạt, Lâm Đồng
Description: 111tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31498
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.