Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31531
Title: BIỆN PHÁP CẦM GIỮ TÀI SẢN THEO PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM
Authors: TRẦN, THỊ CẨM NHUNG
NGUYỄN, THỊ MỸ THI NHÂN B1610193
Keywords: Luật Tư pháp
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài nghiên cứu về những vấn đề lý luận và thực tiễn của biện pháp cầm giữ tài sản, qua đó tìm hiểu về những thực trạng của biện pháp này,nếu lên những bất cập còn tồn tài gây khó khăn trong qua trình áp dụng. Trên cơ sở đó, người viết đưa ra một số đề xuất từ phía của cơ quan chức năng và đề xuất của bản thân góp phần làm hoàn thiện một số vấn đề về thực hiện trong biện pháp cầm giữ tài sản.
Description: 38 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31531
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.