Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31534
Title: CĂN CỨ XÁC LẬP VÀ CHẤM DỨT QUYỀN HƯỞNG DỤNG
Authors: TRẦN, THỊ CẨM NHUNG
NGUYỄN, ANH THƯ B1602497
Keywords: Luật Tư pháp
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài tìm hiểu sâu hơn và làm sáng tỏ những quy định về căn cứ xác cũng như chấm dứt quyền hưởng dụng. Trên cơ sở phân tích những vấn đề lý luận và quy định của pháp luật về bản chất của quyền hưởng dụng, chủ thể được hưởng quyền, những căn cứ xác lập và chấm dứt quyền hưởng dụng và một số vấn đề khác. Trên cơ sở những phân tích, đánh giá chủ quan người viết hy vọng có thể thấy được một số bất cập trong quy định của pháp luật. Từ đó có thể đề xuất một số giải pháp hoàn thiện và thấu đáo cho vấn đề.
Description: 98 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31534
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.81 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.