Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31545
Title: Bức tranh suy giảm tăng trưởng kinh tế 6 tháng dầu năm 2020 và giải pháp phục hồi
Authors: Ngô, Thắng Lợi
Keywords: Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2020
Giải pháp phục hồi
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 19 .- Tr.12-16
Abstract: Bài viết tiếp cận từ nguyên nhân đại dịch Covid-19 và đánh giá sự suy giảm tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trên một số khía cạnh, đồng thời bàn đến khả năng có thể đạt được một tốc độ tăng trưởng kinh tế khả quan hơn của 6 tháng cuối năm 2020, với điểm nhấn cần phải khai thác ở khu vực kinh tế trong nước và thị trường nội địa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31545
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.