Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31568
Title: Cải thiện các chỉ số quản trị địa phương cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trần, Thị Huyền Trang
Keywords: Quản lý theo kết quả
Chính phủ kiến tạo
Quản trị
Địa phương
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 568 .- Tr.13-15
Abstract: Xã hội ngày càng phát triển đòi hỏi cải thiện chất lượng dịch vụ công và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức công, hướng tới một nền hành chính phục vụ hiện đại và chuyên nghiệp.Trong bối cảnh đó, nhiều sáng kiến quản lý từ khu vực tư được áp dụng vào khu vực công. Hệ thống “quản lý theo kết quả”, trong đó kết quả được lượng hóa, đo lường và đánh giá bằng các chỉ số là một điển hình. Các chỉ số quản trị địa phương cấp tỉnh dựa trên sự khảo sát, đánh giá từ chính cộng đồng xã hội đối với hoạt động của cơ quan nhà nước nói chung và cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh nói riêng là kênh phản hồi có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy, góp phần xây dựng Chính phủ kiến tạo, hội nhập và phát triển.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31568
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.