Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31571
Title: Chất lượng chương trình đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên: Thực trạng tại Khoa Du lịch, Trường Đại học Đại Nam
Authors: Trần, Sỹ Nguyên
Phạm, Thị Dung
Đỗ, Thu Hương
Keywords: Chất lượng
Chương trình đào tạo
Kỹ năng mềm
Thực trạng
Giải pháp
Khoa Du lịch
Trường Đại học Đại Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 568 .- Tr.30-32
Abstract: Nghiên cứu này được tiến hành dựa trên kết quả khảo sát 298 sinh viên ngành du lịch của trường Đại học Đại Nam với 04 khóa đang theo học tại trường. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sinh viên ngành du lịch của nhà trường tương đối hài lòng với chương trình đào tạo kỹ năng mềm với giá trị đạt 3.64 điểm. Nghiên cứu cũng đánh giá thực trạng 07 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng (sự hài lòng) của sinh viên du lịch về chương trình đào tạo kỹ năng mềm của nhà trường. Các kết quả này tạo căn cứ cho trường Đại học Đại Nam và Khoa Du lịch tham khảo trong việc điều chỉnh chương trình đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên ngành du lịch nói riêng và sinh viên nhà trường nói chung nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo kỹ năng mềm của nhà trường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31571
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.