Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31573
Title: Phấn đấu giữ vững “thương hiệu” tạp chí nghiên cứu, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng
Authors: Nguyễn, Thanh Bình
Keywords: Công tác tổ chức xây dựng Đảng
Tạp chí nghiên cứu
Thương hiệu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 08 .- Tr.10-12, 28
Abstract: Tháng tám năm 2020, Tạp chí Xây dựng Đảng – Tạp chí nghiên cứu, hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương vừa tròn 55 tuổi. Trong phạm vi bài viết, tác giả tổng kết những khó khăn, thuận lợi trong giai đoạn vừa qua, đồng thời nêu lên hướng phấn đấu giữ vững “thương hiệu” tạp chí nghiên cứu, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31573
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.