Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31574
Title: Học viên quốc phòng xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Authors: Lương, Đình Hồng
Keywords: Cán bộ
Giảng viên
Học viện quốc phòng
Đột phá
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 08 .- Tr.13-17
Abstract: Học viện Quốc phòng là trung tâm giáo dục – đào tạo và nghiên cứu khoa học quân sự, quốc phòng hàng đầu của Quân đội và quốc gia. Đảng bộ Học viện Quốc phòng đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quốc phòng, quân sự; xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Học viện có nhiều chuyển biến tích cực là bởi đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy Học viện tiếp tục xác định xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên là một trong ba đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31574
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.8 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.