Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31576
Title: Một số vấn đề rút ra từ đại hội cấp trên cơ sở
Authors: Ngọc Thảo
Keywords: Đại hội
Cấp trên
Cơ sở
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 08 .- Tr.18-21
Abstract: Trong phạm vi bài viết này, tác giả đúc kết được một số vấn đề từ đại hội cấp trên cơ sở: (1) Công tác quán triệt và chỉ đạo đại hội; (2) Chú trọng các khâu chuẩn bị đại hội; (3) Những kết quả đạt được và một số kinh nghiệm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31576
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.59 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.