Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31580
Title: Bốn kinh nghiệm qua tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở khu vực miền Trung – Tây Nguyên
Authors: Mai Anh
Keywords: Đại hội điểm
Kinh nghiệm
Miền Trung – Tây Nguyên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 08 .- Tr.22-24
Abstract: Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đến nay hầu hết các tỉnh, thành phố khu vực miễn Trung – Tây Nguyên đã tổ chức thành công đại hội điểm và đại hội thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy cấp trên cơ sở tại đại hội (sau đây gọi tắt là đại hội thí điểm). Các đại hội được tổ chức chu đáo, trang trọng, bảo đảm diễn ra đúng quy định, nguyên tắc, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31580
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.