Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31581
Title: Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về giai cấp công nhân trong thực tiễn hiện nay
Authors: Lê, Phạm Hoàng Oanh
Keywords: Lý luận
Chủ nghĩa Mác - Lênin
Công nhân
Thực tiễn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 568 .- Tr.39-40
Abstract: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một phạm trù cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học, do đó nó đã được c. Mác - Ph. Ăngghen và Lênin nghiên cứu và phát triển hết sức hoàn thiện trong quá trình phát triển của lịch sử cách mạng thế giới. Tác động của sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân (GCCN) làm thay đổi tình hình kinh tế chính trị xã hội trên toàn thế' giới, nó tác động tới quá trình sản xuất cụ thể, tới bộ mặt phát triển của thế giới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31581
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
840.6 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.