Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31582
Title: Xây dựng đội ngũ trí thức trẻ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Trần, Mạnh Thắng
Keywords: Xây dựng đội ngũ trí thức trẻ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 19 .- Tr.43-46
Abstract: Trong bài viết này, nhóm tác giả tập trung, đi sâu, làm rõ tính tất yếu khách quan của việc xây dựng đội ngũ trí thức trẻ, cũng như đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp góp phần xây dựng đội ngũ trí thức trẻ nhằm đáp ứng quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH ở Việt Nam hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31582
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.