Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31593
Title: Một số vấn đề khái quát trong quản lý tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập trong điều kiện thực hiện quy định về cơ chế tự chủ
Authors: Chu, Tống Khánh Linh
Keywords: Khái quát
Quản lý
Sự nghiệp
Điều kiện
Quy định
Cơ chế tự chủ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 568 .- Tr.46-48
Abstract: Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động của tất cả các đơn vị phải hướng tới hiệu quả. Trong đó, quản lý tài chính tốt là điều kiện hàng đầu để các đơn vị cũng như nền kinh tế quốc dân hoạt động tốt. Trong nội dung của mình, bài báo đã tìm hiểu một số' vấn đề khái quát như: các khái niệm, các đặc điểm và nội dung của quản lý tài chính tại đơn vị sự nghiệp công lập.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31593
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.