Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31595
Title: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại tỉnh Bắc Giang
Authors: Nguyễn, Thị Thương
Keywords: Quản lý vốn đầu tư xây dựng
Ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 19 .- Tr.62-65
Abstract: Trong những năm qua, nhu cầu đầu tư XDCB tại tỉnh Bắc Giang là rất lớn, Tỉnh đã triển khai nhiều dự án đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước (NSNN). Vì vậy, công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại Tỉnh là rất cần thiết và có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả vốn NSNN cho đầu tư phát triển nói chung và đầu tư XDCB nói riêng tại tỉnh Bắc Giang.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31595
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.53 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.