Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31609
Nhan đề: Đo lường giá trị cảm nhận, sự kỳ vọng và mức độ hài lòng của du khách nội địa đối với loại hình du lịch nông nghiệp tại thành phố Đà Lạt
Tác giả: Trịnh, Thị Hà
Phan, Thị Bích Hằng
Từ khoá: Đo lường
Cảm nhận
Kỳ vọng
Mức độ hài lòng
Du khách
Du lịch
Nông nghiệp
Đà Lạt
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 568 .- Tr.76-78
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định mức độ hài lòng của du khách nội địa đối với loại hình du lịch nông nghiệp tại Đà Lạt thông qua việc so sánh giữa giá trị cảm nhận và sự kỳ vọng của du khách, áp dụng mô hình Expectancy Disconfirmation Theory (EDT). Nghiên cứu đã khảo sát 116 du khách tại các điểm du lịch nông nghiệp trong thành phố và các vùng lân cận, xử lý dữ liệu bằng phần mềm SPSS 20.0, phân tích thống kê mô tả và kiểm định Paired-Samples T-Test. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong hai muoi ba biến quan sát thuộc năm yếu tố, có tám biến vượt mức kỳ vọng, mười lăm biến còn lại dưới mức mức kỳ vọng. Với chỉ số hài lòng chung đạt 3.865. Kết quả này cho thấy, du khách chỉ có mức độ hài lòng tương đối về sản phẩm du lịch nông nghiệp tại Đà Lạt.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31609
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.