Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31609
Title: Đo lường giá trị cảm nhận, sự kỳ vọng và mức độ hài lòng của du khách nội địa đối với loại hình du lịch nông nghiệp tại thành phố Đà Lạt
Authors: Trịnh, Thị Hà
Phan, Thị Bích Hằng
Keywords: Đo lường
Cảm nhận
Kỳ vọng
Mức độ hài lòng
Du khách
Du lịch
Nông nghiệp
Đà Lạt
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 568 .- Tr.76-78
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định mức độ hài lòng của du khách nội địa đối với loại hình du lịch nông nghiệp tại Đà Lạt thông qua việc so sánh giữa giá trị cảm nhận và sự kỳ vọng của du khách, áp dụng mô hình Expectancy Disconfirmation Theory (EDT). Nghiên cứu đã khảo sát 116 du khách tại các điểm du lịch nông nghiệp trong thành phố và các vùng lân cận, xử lý dữ liệu bằng phần mềm SPSS 20.0, phân tích thống kê mô tả và kiểm định Paired-Samples T-Test. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong hai muoi ba biến quan sát thuộc năm yếu tố, có tám biến vượt mức kỳ vọng, mười lăm biến còn lại dưới mức mức kỳ vọng. Với chỉ số hài lòng chung đạt 3.865. Kết quả này cho thấy, du khách chỉ có mức độ hài lòng tương đối về sản phẩm du lịch nông nghiệp tại Đà Lạt.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31609
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.