Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31631
Title: Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát sự hoạt động và tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Lê Thu Hiền
Nguyễn, Đức Tiến
Keywords: Kiểm tra và giám sát
Doanh nghiệp FDI tỉnh Quảng Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 19 .- Tr.73-75
Abstract: Trong thời gian qua, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã đóng góp rất lớn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp FDI vẫn còn những mặt hạn chế. Vì vậy, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát sự hoạt động và tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là một trong những giải pháp quan trọng trong giai đoạn hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31631
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.