Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31677
Title: Nâng cao trình độ kỹ năng người lao động trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng
Authors: Nguyễn, Công Nam
Keywords: Nâng cao trình độ
Hội nhập kinh tế quốc tế
Kỹ năng người lao động
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 20 .- Tr.24-27
Abstract: Việt Nam đang trong giai đoạn thời kỳ cơ cấu dân số vàng, nhưng cũng đã bước vào giai đoạn già hóa dân số và tốc độ già hóa dân số của Việt Nam đang nằm trong 5 quốc gia nhanh nhất thế giới. Đồng thời, cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đang diễn ra mạnh mẽ và ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực trên thế giới. Với xu thế hệ thống tự động hóa sẽ thay thế dần lao động thủ công trong toàn bộ nền kinh tế, máy móc và trí tuệ nhân tạo thay thế sức người vừa là cơ hội, cũng vừa là thách thức đòi hỏi nâng cao trình độ kỹ năng của người lao động, tăng năng suất lao động, đưa Việt Nam thoát khỏi nhóm nước có thu nhập trung bình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31677
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.