Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31772
Title: Tác động khả năng hoạt động liên tục đến tỷ lệ nợ vay ngân hàng các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Phùng, Anh Thư
Nguyễn, Vĩnh Khương
Keywords: Khả năng hoạt động liên tục
Tỷ lệ nợ vay ngân hàng
Công ty niêm yết
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Đối ngoại;Số 104 .- Tr.37-48
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm cung cấp bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ tương quan giữa khả năng hoạt động liên tục (KNHĐLT) và tỷ lệ nợ vay ngân hàng của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dựa vào dữ liệu từ 279 công ty niêm yết trên hai sàn giao dịch chứng khoán ở Việt Nam trong khoảng thời gian 2009 – 2015, bằng phương pháp nghiên cứu định lượng, nhóm tác giả kết luận có sự tương quan giữa KNHĐLT và tỷ lệ nợ vay ngân hàng của doanh nghiệp niêm yết. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa đối với các nhà đầu tư, cơ quan quản lý và góp phần làm minh bạch thông tin báo cáo tài chính.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31772
ISSN: 1859-4050
Appears in Collections:Kinh tế Đối ngoại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.2 MBAdobe PDF
Your IP: 18.215.62.41


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.