Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31877
Nhan đề: Tương tác giữa bọ xít bắt mồi orius sp. (heteroptera: anthocoridae) và nhện nhỏ bắt mòi amblyseius swirskii (athias-henriot) (acari: phytoseiidae) trong sử dụng phòng trừ bọ trĩ thrips palmi karny (thysanoptera: thripidae) trên cây dưa lưới
Tác giả: Nguyễn, Thị Thúy
Nguyễn, Văn Đại
Nguyễn, Thị Phương Thảo
Từ khoá: Amhlyseius swirskii
Dưa lưới
Orius sp
Thirpspalmi
Tương tác
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 17(03) .- Tr.465-472
Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành kiểm tra hiệu quả kiểm soát sinh học của nhện bắt mồi Amblyseius swirskii, bọ xít bắt mồi Orius sp. và sự kết hợp giữa A. swirskii và Orius sp. đối với bọ trĩ Thirps palmi. Khả năng tiêu thụ bọ trĩ khi sử dụng kết hợp hai loại thiên địch A. swirskii và Orius sp. cao hơn khi sử dụng riêng từng loài.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31877
ISSN: 1811-4989
Bộ sưu tập: Công nghệ sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.177.171


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.