Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31877
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thúy-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Đại-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phương Thảo-
dc.date.accessioned2020-08-19T06:37:59Z-
dc.date.available2020-08-19T06:37:59Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn1811-4989-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31877-
dc.description.abstractTrong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành kiểm tra hiệu quả kiểm soát sinh học của nhện bắt mồi Amblyseius swirskii, bọ xít bắt mồi Orius sp. và sự kết hợp giữa A. swirskii và Orius sp. đối với bọ trĩ Thirps palmi. Khả năng tiêu thụ bọ trĩ khi sử dụng kết hợp hai loại thiên địch A. swirskii và Orius sp. cao hơn khi sử dụng riêng từng loài.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Công nghệ Sinh học;Số 17(03) .- Tr.465-472-
dc.subjectAmhlyseius swirskiivi_VN
dc.subjectDưa lướivi_VN
dc.subjectOrius spvi_VN
dc.subjectThirpspalmivi_VN
dc.subjectTương tácvi_VN
dc.titleTương tác giữa bọ xít bắt mồi orius sp. (heteroptera: anthocoridae) và nhện nhỏ bắt mòi amblyseius swirskii (athias-henriot) (acari: phytoseiidae) trong sử dụng phòng trừ bọ trĩ thrips palmi karny (thysanoptera: thripidae) trên cây dưa lướivi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.177.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.