Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31879
Title: Đánh giá ảnh hưởng của ánh sáng led nông nghiệp đến quá trình nuôi cấy in vitro nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris (Link.) Fries
Authors: Đỗ, Thị Gấm
Dương, Hương Quỳnh
Phan, Thị Lan Anh
Nguyễn, Hoàng Dương
Đỗ, Thị Kim Hoa
Keywords: Adcnosine
Cordyceps militaris (Link.) Pries
Cordycepin
Đèn LED
Quả thể
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 17(03) .- Tr.473-481
Abstract: Trong nghiên cứu này chúng tôi tiến hành đánh giá ảnh hưởng của các loại đèn LED nông nghiệp (LED NN), bao gồm đèn LED đỏ đơn sắc (R), đèn LED xanh đơn sắc (B), đèn do LED xanh và LED đỏ kết hợp với LED trắng ấm (W) theo các tỷ lệ khác nhau (BR, BRW1, BRW2 và BRW3) đến quá trình sinh trưởng phát triển và chất lượng quá thể của nấm Cordyceps militaris (Link.) Erics (C. militaris) trong điều kiện nuôi cấy in vitro.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31879
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.97.59


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.