Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31880
Title: So sánh hình thái và cấu trúc giải phẫu của rễ tơ chuyển gen và rễ bất định ở cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.)
Authors: Trịnh, Thị Hương
Nguyễn, Thị Nhật Linh
Hoàng, Thanh Tùng
Vũ, Thị Hiền
Vũ, Quốc Luận
Đỗ, Mạnh Cường
Trần, Trọng Tuấn
Phạm, Bích Ngọc
Chu, Hoàng Hà
Nguyễn, Quang Đức Tiến
Nguyễn, Hoàng Lộc
Dương, Tấn Nhựt
Keywords: Agrobacterium rhizogenes
Hình thái giải phẫu
Sâm Ngọc Linh
Rễ bất định
Rễ thứ cấp
Rễ tơ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 17(03) .- Tr.483-490
Abstract: Trong nghiên cứu này, hình thái bên ngoài, cấu trúc giải phẫu và sự sinh trưởng của rễ tơ chuyển gen và rễ bất định cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) được so sánh. Rễ bất định được hình thành bằng cách nuôi cấy bốn loại mẫu khác nhau (lá, cuống lá, cũ và mô sẹo) trên môi trường SH có bổ sung 5 mg/L IBA. Rễ tơ chuyển gen sâm Ngọc Linh được hình thành bằng cách lây nhiễm mẫu mô sẹo với vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes chùng ATCC15834.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31880
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.190.82


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.