Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31880
Nhan đề: So sánh hình thái và cấu trúc giải phẫu của rễ tơ chuyển gen và rễ bất định ở cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.)
Tác giả: Trịnh, Thị Hương
Nguyễn, Thị Nhật Linh
Hoàng, Thanh Tùng
Vũ, Thị Hiền
Vũ, Quốc Luận
Đỗ, Mạnh Cường
Trần, Trọng Tuấn
Phạm, Bích Ngọc
Chu, Hoàng Hà
Nguyễn, Quang Đức Tiến
Nguyễn, Hoàng Lộc
Dương, Tấn Nhựt
Từ khoá: Agrobacterium rhizogenes
Hình thái giải phẫu
Sâm Ngọc Linh
Rễ bất định
Rễ thứ cấp
Rễ tơ
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 17(03) .- Tr.483-490
Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, hình thái bên ngoài, cấu trúc giải phẫu và sự sinh trưởng của rễ tơ chuyển gen và rễ bất định cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) được so sánh. Rễ bất định được hình thành bằng cách nuôi cấy bốn loại mẫu khác nhau (lá, cuống lá, cũ và mô sẹo) trên môi trường SH có bổ sung 5 mg/L IBA. Rễ tơ chuyển gen sâm Ngọc Linh được hình thành bằng cách lây nhiễm mẫu mô sẹo với vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes chùng ATCC15834.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31880
ISSN: 1811-4989
Bộ sưu tập: Công nghệ sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.66.86


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.