Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31881
Title: Biểu hiện tạm thời gen mã hóa protein ZmLEA14A trên cây thuốc lá Nicotiana bentiiamiana
Authors: Hà, Hồng Hạnh
Lê, Thị Thu Hiền
Huỳnh, Thị Thu Huệ
Keywords: Agro-infiltration
Biểu hiện gen
Ngô
Nicotiana benthamiana
ZmLEA14A
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 17(03) .- Tr.491-497
Abstract: Các protein LEA là một họ gồm nhiều protein được tích lũy lượng lớn ở giai đoạn phát triển muộn của phôi hạt và trong các mô tăng trưởng khi cây bị stress. Các protein này được chứng minh có vai trò trong sự hình thành tính chống chịu điều kiện ngoại cảnh bất lợi ở thực vật như hạn, mặn. Gcn mã hóa các protein LEA ờ ngô được chia thành 9 nhóm gồm: LEA 1, LEA 2, LEA 3. LEA 4. LEA 5, LEA 6, SMP, Dehydrin và AtM.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31881
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.08 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.231.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.