Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31895
Title: Khai thác và chọn gen mã hóa Chitinase từ nguồn dữ liệu DNA Metagenome
Authors: Nguyễn, Thị Thơm
Nguyễn, Thị Hồng Hà
Phạm, Bích Ngọc
Chu, Hoàng Hà
Hồ, Bích Hải
Lê, Mai Hương
Keywords: Chitinase
DNA metagenome
E. coli
Gen mới
Tái tổ hợp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 17(03) .- Tr.553-560
Abstract: Khai thác cơ sở dữ liệu DNA metagenome đất vùng rễ của cây cà phê tái canh 2 năm tuổi tại tỉnh Đăk Lăk và so sánh trên dữ liệu CAZy đã tìm thấy 56 trình tự nucleotide mã hóa chitinase. Kết quả phân tích các trình tự trên BLASTP đều dự đoán các protein có độ bao phủ từ 90% trở lên với hộ số tương đồng từ 33% - 99 % so với các gcn chitinase đã được công bố. Trong nghiên cứu này, với mục đích tìm kiếm các gen mã hóa chitinase mới có hoạt tính diệt tuyến trùng và bệnh nấm hại rõ ở cà phê, từ 8/56 trình tự với độ tương đồng nhỏ hơn 75%, đã lựa chọn được trình tự ChiA_2.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31895
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.233.139


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.