Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31895
Nhan đề: Khai thác và chọn gen mã hóa Chitinase từ nguồn dữ liệu DNA Metagenome
Tác giả: Nguyễn, Thị Thơm
Nguyễn, Thị Hồng Hà
Phạm, Bích Ngọc
Chu, Hoàng Hà
Hồ, Bích Hải
Lê, Mai Hương
Từ khoá: Chitinase
DNA metagenome
E. coli
Gen mới
Tái tổ hợp
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 17(03) .- Tr.553-560
Tóm tắt: Khai thác cơ sở dữ liệu DNA metagenome đất vùng rễ của cây cà phê tái canh 2 năm tuổi tại tỉnh Đăk Lăk và so sánh trên dữ liệu CAZy đã tìm thấy 56 trình tự nucleotide mã hóa chitinase. Kết quả phân tích các trình tự trên BLASTP đều dự đoán các protein có độ bao phủ từ 90% trở lên với hộ số tương đồng từ 33% - 99 % so với các gcn chitinase đã được công bố. Trong nghiên cứu này, với mục đích tìm kiếm các gen mã hóa chitinase mới có hoạt tính diệt tuyến trùng và bệnh nấm hại rõ ở cà phê, từ 8/56 trình tự với độ tương đồng nhỏ hơn 75%, đã lựa chọn được trình tự ChiA_2.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31895
ISSN: 1811-4989
Bộ sưu tập: Công nghệ sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.233.139


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.