Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32091
Title: Nghiên cứu phong tục Bầu Hậu Phật ở vùng đồng bằng Bắc Bộ thế kỷ XVII
Authors: Nguyễn, Hữu Mùi
Lê, Thị Thu Hương
Keywords: Bầu Hậu Phật
Vùng đồng bằng Bắc Bộ
Thế kỷ XVII
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hán Nôm;Số 03 .- Tr.17-27
Abstract: Bầu Hậu Phật ở vùng đồng bằng Bắc Bộ thế kỷ XVII là giai đoạn quan trọng trong hoạt động bầu Hậu ở nước ta nhưng chưa được nghiên cứu chuyên sâu. Bài viết đặt ra nhiệm vụ nghiên cứu về giai đoạn bầu Hậu Phật kéo dài một thế kỷ dựa trên nguồn tư liệu chữ Hán của 185 văn bia mang niên đại thế kỷ XVII, do Học Viện Viễn Đông Bác cổ sưu tầm vào đầu thế kỷ XX, hiện lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Từ nguồn tư liệu được xác định, chúng tôi đi sâu tìm hiểu lý do, đối tượng, phạm vi, giới tính, điều kiện, quyền lợi và ý nghĩa của việc bầu Hậu Phật, chỉ ra giá trị đích thực của phong tục này, góp phần vào việc nghiên cứu về phong tục bầu Hậu ở nước ta trong lịch sử. Bầu Hậu Phật
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32091
ISSN: 8066-8639
Appears in Collections:Hán Nôm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.23 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.